Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Kinderfysiotherapie 

Aanmelding
Ouders melden hun kinderen aan op eigen initiatief door de mogelijkheid van DTF  (= directe toegankelijkheid Fysiotherapie). Ook worden kinderen vaak naar de Klimboom verwezen  door de huisarts, medisch specialist, consultatiebureau-arts, de jeugdarts of op advies van een peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf of school.

Door middel van een intakegesprek, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau en de problemen van het kind. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.
De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. De bevindingen worden besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. De hulpvraag van zowel de ouders als het kind staat hierin altijd centraal. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij zowel het onderzoek als de behandeling wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Verenging voor Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK).

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Aan de hand van de hulpvraag van het kind en/of de ouders en de onderzoeksgegevens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met doelen voor een bepaalde periode.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zo dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en kan het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uitlokken.

Visie van De Klimboom op de behandeling
Het geven van therapie gericht op de hulpvraag die aansluit bij de belevingswereld van het kind binnen zijn dagelijks functioneren. Plezier in bewegen, spel, uitdaging, klimmen en klauteren, fietsen,  schrijven zijn termen die hier bijvoorbeeld bij horen.

Vergoeding
Via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) worden de eerste 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor verdere vergoeding is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
Indien een kind verwezen is door een huisarts of specialist worden de eerste 9 of 18 behandelingen, afhankelijk van de verzekeraar, vergoed door de zorgverzekering.
Indien meer behandelingen nodig zijn kan dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er vergoed worden hangt af van de soort verzekering.

Alle kinderfysiotherapeuten van de Klimboom  zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de kinder- en jeugdzorg (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


Aanmeldfase

 

 

Onderzoekfasebanner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341