Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Logopedist

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk.

Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan door neurologische aandoeningen of ziektes.

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, bezig met preventie en voorlichting. Binnen scholen en jeugdgezondheidszorginstellingen zijn vele logopedisten actief. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Vereniging Voor Logopedie en Foniatrie : www.nvlf.nl

Indicaties voor logopedie bij kinderen:

  • Vertraagde taalontwikkeling
  • Vertraagde spraakontwikkeling
  • Stotteren
  • Stemstoornissen/ heesheid
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Eet-en drinkstoornissen

Directe logopedische behandeling

Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen de aandacht zoals: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.
Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak-taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Al voor het tweede jaar kunnen kinderen al bij de logopedist terecht.

Indirecte logopedische behandeling

Bij een indirecte behandeling instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot communiceren en spreken kunnen stimuleren. Een probleem hierbij is dat ouders dit moeten vertalen vanuit een logopedische situatie naar de thuissituatie.
Om dit probleem op te lossen is in 1985 in Canada een cursus ontwikkeld nl. de cursus:
”Praten doe je met z’n tweeen”. De cursus is ontwikkeld door het Hanen Centre in Toronto.

Het Hanen ouderprogramma

Het Hanen ouderprogramma is een cursus waarin u, in een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken, meer inzicht krijgt in de belevingswereld van uw kind.
Op de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over communicatieprincipes. Aan de hand van (eigen) video-opnamen oefenen wij hiermee, zodat u de principes leert herkennen.
Tijdens de huisbezoeken wordt een video-opname van 5 minuten gemaakt van u en uw kind in een dagelijkse situatie (tijdens spel, aankleden, eten, voorlezen enz.) We bekijken de opname direct met u nadat deze gemaakt is.
Op deze heel gericht manier leert u de signalen van uw kind beter begrijpen. Uw kind kan hierdoor makkelijker reageren. Door een betere communicatie verbetert het onderling contact. Een gevolg is dat de spraak-taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt.
De  cursus ”Praten doe je met z’n  tweeën” gaat uit van: 

  •   Het belang van betrokkenheid van ouders en/of verzorgers
  • De noodzaak van vroegtijdige interventie want de jaren vanaf de geboorte tot 3 jaar is de kritische periode is voor het leren van taal voor een kind.
  • Dat kinderen leren communiceren tijdens dagelijkse situaties, tijdens gesprekken, met de belangrijkste verzorgers in hun leven.

Met de hulp en begeleiding van de logopedist leren ouders strategieën die ze altijd kunnen gebruiken als ze met hun kind samen zijn.
Zo krijgt het kind de hele dag door, tijdens eenvoudige interacties, mogelijkheden om te leren communiceren en taal en denken te ontwikkelen.
Voor wie is de cursus bestemd?
Voor ouders of verzorgers van kinderen die in verhouding tot hun ontwikkelingsniveau te weinig praten.