Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Spel
De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) e.o. biedt kinderen die vanwege een achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of hun fysieke conditie  niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.

Inleiding
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad ( ’t Opstapje) verzorgd al meerdere jaren gespecialiseerd peuterspeelzaalwerk in Lelystad.

Wij werken samen met Merem kinderrevalidatie en paramedische praktijk de Klimboom Deze partners worden in de rest van het stuk aangeduid met de term Partners Kwelder 2.

Wie zijn wij: 
Peuteropvang ’t Opstapje is onderdeel van SPEL (Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad).

’t Opstapje biedt specialistische begeleiding aan kinderen met een achterstand en/ of beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of gezondheid. Dit doen wij samen met de Partners Kwelder 2: de eerste lijns kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste en het revalidatieteam van Merem.

’t Opstapje biedt plek aan maximaal 8 kinderen per dag. We onderscheiden revalidatieplekken en welzijnsplekken.

Revalidatieplekken:
Deze kinderen worden gezien door een multidisciplinair team.  Kind wordt aangemeld bij de revalidatiearts. De revalidatiearts bekijkt of het kindje in aanmerking komt voor medische revalidatie. Zo ja, dan komt het meestal in een observatietraject. Tijdens dit observatietraject gaat het kindje naar de verschillende disciplines, zoals; Orthopedagoog, Ergotherapeut, Logopedist, Fysiotherapeut. Ook is er een maatschappelijk werker betrokken. Als het observatietraject door de verschillende disciplines is uitgevoerd, volgt er een overleg en kan het kindje wel of niet naar de therapeutische peutergroep van ’t Opstapje. Als de revalidatiekinderen ’t Opstapje bezoeken werken de pedagogisch medewerkers mee in het behandelteam. De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van een revalidatiekind ligt bij de revalidatiearts. Een revalidatiekindje komt 2 dagen in de week; maandag/ donderdag of dinsdag/vrijdag. Tijdens speelzaaltijd wordt het kindje uit de groep gehaald voor diverse therapieën. Op de peutergroep ligt de nadruk op doelen op het gebied van de sociale ontwikkeling, de spelontwikkeling en de ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfverzorging. De pedagogisch medewerkers implementeren tevens doelen vanuit de verschillende behandelingen binnen het dagelijkse leven op de groep.

De orthopedagoog van Merem kinderrevalidatie en de coördinator van ’t Opstapje zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en de geboden ondersteuning op de groep.

Welzijnsplekken:
Deze kinderen kunnen worden aangemeld door ouders zelf, door huisarts, consultatiebureau, reguliere opvang instellingen of door de fysiotherapeut of logopedist.

De coördinator heeft een intake met de ouders. Op basis van de intake wordt er gekeken of ’t Opstapje de juiste plek is. Er is bij aanname altijd een proefperiode van 3 maanden. Mocht het na 3 maanden niet de juiste plek zijn, zullen we samen met de ouders naar een passende plek gaan zoeken.

De welzijnskinderen hebben een achterstand en/of beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of gezondheid.
De kinderen bezoeken over het algemeen 1 of meerdere disciplines in de eerste lijn. De therapieën worden vaak buiten de groepstijd gegeven.

De welzijnskinderen komen minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen. Er zijn ook revalidatiekinderen die door ouders in overleg met het revalidatieteam worden aangemeld voor een welzijnsplek in aanvulling op hun revalidatieplek.

Doordat de Klimboom, Merem en ’t Opstapje in één gebouw zitten kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en is er een nauwe samenwerking. 

Home

De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) e.o. biedt kinderen die vanwege een achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of hun fysieke conditie  niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.

Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht heeft.
  2. Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de deskundigheid van andere ouders en professionals.
  3. Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren.

Waar?
De therapeutische peuterspeelzaal ’t Opstapje van de stichting bevindt zich op hetzelfde adres als ‘de klimboom’.

Wanneer?
De peuterspeelzaal is negen dagdelen per week open: in de morgen van 9:00 tot 11:30 uur en in de middag van 13:30 tot 16:00 uur.
Woensdagmiddag is er geen peuterspeelzaalgroep.
Binnen de groepen op  ’t Opstapje komen ook de peuters van de Therapeutische Peutergroep (TPG) van revalidatiecentrum Merem locatie Lelystad.

Een groep telt in totaal meestal 8, bij uitzondering 9 peuters.

Kwelder 2
8224 CN Lelystad.
Tel. nr. de Klimboom: 0320-23 53 41
Tel. nr. ’t Opstapje: 0320-22 44 01
www.spellelystad.nl

Samenwerking:
Er wordt samengewerkt met de therapeuten die op ‘de klimboom’ werken, maar uw kind kan net zo goed bij een andere therapeut onder behandeling zijn.
Samenwerking met die behandelend therapeut wordt zeer op prijs gesteld.