Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Merem

Merem (voorheen De Trappenberg) biedt poliklinische en (semi) klinische revalidatiezorg aan volwassenen,
jongeren en kinderen, met vestigingen in Hilversum en Flevoland. Er wordt revalidatie geboden aan kinderen
en jongeren die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren
aandoening. Ook jongeren die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of
door langdurige vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, kunnen revalideren bij Merem. Daarnaast behandelt

Merem ook kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. Het doel van behandeling is zo
zelfstandig mogelijk te functioneren en (weer) deelnemen aan het dagelijks leven.

 
De meeste kinderen en jongeren die bij Merem revalideren worden poliklinisch behandeld. Zij komen dan één
of meerdere keren per week voor behandeling. Merem streeft ernaar om jongeren die revalideren zoveel
mogelijk vanuit de eigen thuissituatie te behandelen. 


Voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar met een primair motorische beperking bestaat de mogelijkheid voor
intensieve revalidatieprogramma op een therapeutische peutergroep (TPG) 
Bij deze kinderen is er sprake van complexe problematiek die het kind in zijn/haar ontwikkeling bedreigt. De
kinderen komen een aantal dagdelen per week in de groep. Merem werkt in Lelystad samen met de Stichting
Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL).
Het revalidatieteam in Lelystad bestaat uit:
 Kinderrevalidatiearts
 Orthopedagoog
 Medisch maatschappelijk werk
 Fysiotherapeut 
 Ergotherapeut
 Logopedist.
Binnen Merem is iedereen uniek en heeft zijn eigen behoefte aan zorg en behandeling. Voor iedereen wordt
daarom een eigen behandelteam samengesteld. Samen met de teamleden wordt gewerkt aan het zo goed
mogelijk kunnen functioneren in de eigen thuissituatie.

 
Het behandelteam staat onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Samen met de verschillende
behandelaars wordt een eerste behandelplan gemaakt. In dit plan staan de samenstelling van het
behandelteam en de aard van de behandelingen centraal. Ouders of verzorgers maken actief deel uit van dit
team. 
De huisarts of medisch specialist schrijft een verwijzing naar de revalidatiearts. Het medisch secretariaat
handelt de verwijzing verder af en zorgt voor de afspraken met de arts.


Het kinder- en jongeren team van Merem, kinderrevalidatie Lelystad is gevestigd in het gebouw aan de Kwelder
2 (de Klimboom)


Adres:
kwelder2
8224 CN Lelystad
0320-230616 (Als er geen secretaresse aanwezig is, wordt dit nummer doorgeschakeld naar de locatie Almere
Kinderen)
https://www.merem.nl/

S.P.E.L

inleiding

Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad ( ’t Opstapje) verzorgd al meerdere jaren gespecialiseerd
peuterspeelzaalwerk in Lelystad.

Wij werken samen met Merem kinderrevalidatie en paramedische praktijk de Klimboom.
Deze partners worden in de rest van het stuk aangeduid met de term Partners Kwelder 2.


Wie zijn wij:
Peuteropvang ’t Opstapje is onderdeel van SPEL (Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad).


’t Opstapje biedt specialistische begeleiding aan kinderen met een achterstand en/ of beperking op het gebied
van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of gezondheid. Dit doen wij samen met de
Partners Kwelder 2: de eerste lijns kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste en het
revalidatieteam van Merem.


’t Opstapje biedt plek aan maximaal 8 kinderen per dag. We onderscheiden revalidatieplekken en
welzijnsplekken.

Revalidatieplekken:
Deze kinderen worden gezien door een multidisciplinair team. Kind wordt aangemeld bij de revalidatiearts. De
revalidatiearts bekijkt of het kindje in aanmerking komt voor medische revalidatie. Zo ja, dan komt het meestal
in een observatietraject. Tijdens dit observatietraject gaat het kindje naar de verschillende disciplines, zoals;
Orthopedagoog, Ergotherapeut, Logopedist, Fysiotherapeut. Ook is er een maatschappelijk werker betrokken.
Als het observatietraject door de verschillende disciplines is uitgevoerd, volgt er een overleg en kan het kindje
wel of niet naar de therapeutische peutergroep van ’t Opstapje. Als de revalidatiekinderen ’t Opstapje
bezoeken werken de pedagogisch medewerkers mee in het behandelteam. De eindverantwoordelijkheid voor
de behandeling van een revalidatiekind ligt bij de revalidatiearts. Een revalidatiekindje komt 2 dagen in de
week; maandag/ donderdag of dinsdag/vrijdag. Tijdens speelzaaltijd wordt het kindje uit de groep gehaald voor
diverse therapieën. Op de peutergroep ligt de nadruk op doelen op het gebied van de sociale ontwikkeling, de
spelontwikkeling en de ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfverzorging. De pedagogisch medewerkers
implementeren tevens doelen vanuit de verschillende behandelingen binnen het dagelijkse leven op de groep.

De orthopedagoog van Merem kinderrevalidatie en de coördinator van ’t Opstapje zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en de geboden ondersteuning op de groep.

Welzijnsplekken:
Deze kinderen kunnen worden aangemeld door ouders zelf, door huisarts, consultatiebureau, reguliere opvang
instellingen of door de fysiotherapeut of logopedist.


De coördinator heeft een intake met de ouders. Op basis van de intake wordt er gekeken of ’t Opstapje de
juiste plek is. Er is bij aanname altijd een proefperiode van 3 maanden. Mocht het na 3 maanden niet de juiste
plek zijn, zullen we samen met de ouders naar een passende plek gaan zoeken.

De welzijnskinderen hebben een achterstand en/of beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke
ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of gezondheid. De kinderen bezoeken over het algemeen 1 of meerdere
disciplines in de eerste lijn. De therapieën worden vaak buiten de groepstijd gegeven.


De welzijnskinderen komen minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen. Er zijn ook revalidatiekinderen die
door ouders in overleg met het revalidatieteam worden aangemeld voor een welzijnsplek in aanvulling op hun
revalidatieplek.

Doordat de Klimboom, Merem en ’t Opstapje in één gebouw zitten kunnen we gebruik maken van elkaars
expertise en is er een nauwe samenwerking.

https://www.spellelystad.nl/

Dokter Herman Bekiusschool

De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen en jeugdigen met psychische problemen, gedrags-
of ontwikkelingsstoornissen (Cluster 4 psychiatrisch).
De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland.

Linda Kempen, fysiotherapeut van de Klimboom, verzorgt de kinderfysiotherapie op de Dr. Herman
Bekiusschool. De behandelingen vinden plaats op school tijdens de schooluren. In overleg met de leerkrachten
wordt het behandeltijdstip bepaald. Ook kan overleg plaatsvinden tussen leraren en fysiotherapeut met
goedkeuring van ouders. De hulpvraag van ouders vormt altijd het uitgangspunt voor de start van de
behandeling.
De kinderfysiotherapie vindt plaatst volgens het gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling
op de basisschool, zoals opgesteld door de beroepsvereniging NVFK. In het protocol wordt o.a. de
betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de behandeling benadrukt.

Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen er aanvullende eisen aan (het starten van) de kinderfysiotherapie
behandeling gesteld worden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is nodig voor de start van de
behandeling.

Integrale Vroeghulp

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of
is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat?
Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog
klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze
organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale
Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw
situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Twee kinderfysiotherapeuten en  een logopedist van de Klimboom hebben zitting in het kernteam van
Integrale Vroeghulp regio Lelystad. Kinderen die via het IVH traject opvallen in de communicatie en/ of (senso)
motorische ontwikkeling kunnen op verzoek van de IVH en ouders door ons worden onderzocht.
Indien van belang zijn wij aanwezig bij de teambesprekingen over de kinderen die door de IVH worden
onderzocht.

Zit met Pit

Teveel en vooral verkeerd zitten kan leiden tot allerlei lichamelijke problemen zoals pijnklachten,
houdingsproblemen, overgewicht en RSI: ellende die we onze kinderen graag willen besparen. Zit met Pit
verzorgt workshops over dit onderwerp voor leerkracht in het basisonderwijs.

De Klimboom is verbonden aan Zit met Pit en geeft deze workshops namens de organisatie Zit met Pit op de
basisscholen in Lelystad en omgeving.

https://www.zitmetpit.nl/

Overige samenwerkingsrelaties

De Klimboom heeft een goede samenwerkingsrelatie met de huisartsen in Lelystad. Ook vindt er geregeld
overleg plaats met de consultatiebureaus. Maandelijks wordt er deelgenomen aan het overleg met collega’s
kinderfysiotherapie uit Lelystad en de kinderartsen uit het St Jansdal.

Ook is er op meerdere terreinen samenwerking met ander fysiotherapeuten in Lelystad en omgeving. Een
nauwe samenwerking vindt plaats met Kerngezond in de vorm van overleg over Obesitasgroepen.
Daarnaast is de Klimboom betrokken bij het project Aangepast sporten van de gemeente Lelystad.