Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Samenwerking


Revalidatie voor kinderen                                                                 
Merem biedt revalidatie aan kinderen en jongeren die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening. Ook jongeren die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of door langdurige vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, kunnen revalideren in Merem. Daarnaast behandelt Merem ook kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. Het doel van behandeling is zo zelfstandig mogelijk te functioneren en (weer) deelnemen aan het dagelijks leven.

De meeste kinderen en jongeren die in Merem revalideren worden poliklinisch behandeld. Zij komen dan één of meerdere keren per week voor behandeling. Merem streeft ernaar om jongeren die revalideren zoveel mogelijk vanuit de eigen thuissituatie te behandelen.

Voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar met een primair motorische beperking bestaat de mogelijkheid voor intensieve revalidatieprogramma op een therapeutische peutergroep (TPG)
Bij deze kinderen is er sprake van complexe problematiek die het kind in zijn/haar ontwikkeling bedreigt. De kinderen komen een aantal dagdelen per week in de groep. Merem werkt in Lelystad samen met de Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL).

Het revalidatieteam bestaat uit:

 • Kinderrevalidatiearts
 • Orthopedagoog
 • Medisch maatschappelijk werk
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist.
Binnen Merem is iedereen uniek en heeft zijn eigen behoefte aan zorg en behandeling. Voor iedereen wordt daarom een eigen behandelteam samengesteld. Samen met de teamleden wordt gewerkt aan het zo goed mogelijk kunnen functioneren in de eigen thuissituatie. Zowel lichamelijk als geestelijk. Misschien zijn hierbij hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een prothese of aangepaste schoenen. Het kan ook zijn dat iemand langdurig gebruik moet maken van een rolstoel. Al deze praktische zaken komen aan de orde tijdens de revalidatie.

Het behandelteam staat onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Samen met de verschil­lende behandelaars wordt een eerste behandelplan gemaakt. In dit plan staan de samenstelling van het behandelteam en de aard van de behandelingen centraal. Ouders of verzorgers maken actief deel uit van dit team.
De huisarts of medisch specialist schrijft een verwijzing naar de revalidatiearts. Het medisch secretariaat handelt de verwijzing verder af en zorgt voor de afspraken met de arts.

Adres:
kwelder2
8224 CN Lelystad
0320-230616 (maandag, woensdag)
0320-271637

- S.P.E.L

De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) e.o. biedt kinderen die vanwege een achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of hun fysieke conditie  niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.

Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:
 1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht heeft.
 2. Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de
  deskundigheid van andere ouders en professionals.
 3. Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren.

Waar?
De therapeutische peuterspeelzaal ’t Opstapje van de stichting bevindt zich op hetzelfde adres als 'de klimboom'.

Wanneer?
De peuterspeelzaal is negen dagdelen per week open: in de morgen van 9:00 tot 11:30 uur en in de middag van 13:30 tot 16:00 uur.
Woensdagmiddag is er geen peuterspeelzaalgroep.
Binnen de groepen op  't Opstapje komen ook de peuters van de Therapeutische Peutergroep (TPG) van revalidatiecentrum Merem locatie Lelystad.

Een groep telt in totaal meestal 8, bij uitzondering 9 peuters.

Kwelder 2
8224 CN Lelystad.
Tel. nr. de Klimboom: 0320-23 53 41
Tel. nr. ’t Opstapje: 0320-22 44 01
www.spellelystad.nl

Samenwerking:
Er wordt samengewerkt met de therapeuten die op 'de klimboom' werken, maar uw kind kan net zo goed bij een andere therapeut onder behandeling zijn.
Samenwerking met die behandelend therapeut wordt zeer op prijs gesteld.

- De orthopedagoog

Wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, kunnen ze zich wenden tot een orthopedagoog. Ouders kunnen bij mij terecht voor vragen over bijvoorbeeld ingewikkeld gedrag van hun kind, wanneer ze zich zorgen maken over hun kind, of hun zoon of dochter zich wel goed ontwikkelt, of wanneer hun kind geen vriendjes of vriendinnetjes heeft omdat hij of zij eigenlijk niet zo goed kan samenspelen/ snel ruzie krijgt/ boos wordt, of wegkruipt als er iets gebeurt.

In de ontwikkeling van kinderen zijn ouders heel belangrijk, naast de school en de vriendjes. Daarom kijken we ook naar de wisselwerking in het contact tussen ouders en kinderen. Samen proberen we de puzzel te ontwarren. Soms door met de ouders te praten, soms door het kind waarover de zorgen bestaan ook uit te nodigen en individueel iets te doen, leren spelen bijvoorbeeld of nare gebeurtenissen verwerken.

Therapie
Omdat ik behalve orthopedagoog ook (spel) therapeut ben, kan ik met gebruikmaking van verschillende methodieken hulp bieden wanneer kinderen bijvoorbeeld individuele behandeling nodig hebben om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Kinderen kunnen last hebben van de scheiding van ouders, van het feit dat het leren niet vanzelf gaat of omdat ze zintuiglijke informatie anders verwerken. Ook kan het temperament van het kind zo anders zijn dan dat van de ouder(s) waardoor het contact niet zo vanzelfsprekend of gemakkelijk is.
Kortom, er zijn veel mogelijke redenen die een rol kunnen spelen wanneer het contact tussen de ouder en zijn/haar kind niet vanzelf gaat. Daarvoor kun je de hulp van de orthopedagoog inschakelen.

Omdat ik GZ psycholoog ben, dus een BIG registratie heb, wordt een deel van de kosten per sessie vergoed. Dit is 5 keer per jaar vanuit de basiszorgverzekering.

Ali Scholing orthopedagoog generalist/gz psycholoog

- M.K.D. de Schelp

Een medisch kinderdagverblijf is een multifunctionele instelling voor (ortho)pedagogische en medische jeugdzorg. MKD de Schelp  is een centrum voor kinderen met een ontwikkelingsvraagstuk. Er wordt hier specifieke begeleiding en behandeling gegeven aan kinderen die bijzondere zorg nodig hebben en die bijvoorbeeld (nog) niet naar school kunnen. Zij worden hier in kleine groepen door een deskundig team bestaande uit een psycholoog, een orthopedagoog, een fysiotherapeut en groepsleid(st)ers begeleid. Een van onze kinderfysiotherapeuten, Linda Kempen, is werkzaam op de Schelp.

Voor informatie over het kinderdagverblijf zelf verwijzen wij naar het kinderdagverblijf.

Karveel 3915
8231DN Lelystad
Nederland
0 320227774
www.triade-flevoland.nl

- Dokter Herman Bekiusschool
De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen en jeugdigen met psychische problemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (Cluster 4 psychiatrisch).
De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland.

De school beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de leerlingen is afgestemd.
Deze faciliteiten zijn herkenbaar in onder andere de volgende voorzieningen:

• kleine groepen met gemiddeld 12 leerlingen
• aangepaste methodieken, aangepast aan de ontwikkeling van de leerlingen
• ondermeer mogelijkheden tot het volgen van: ergotherapie/logopedie/fysiotherapie/motorische remedial teaching/faalangsttraining/SoVa-training
• leerlingvolgsysteem
• kindbesprekingen, waarbij eenmaal per schooljaar een bespreking met de ouder(s)/verzorger(s)
• mogelijkheid voor remedial teaching
• orthopedagogische/psychologische ondersteuning
• duidelijk aanwezige structuur

Twee kinderfysiotherapeuten van de Klimboom (Linda Kempen en Annemiek de Moor) verzorgen de kinderfysiotherapie op de Dr. Herman Bekiusschool. De behandelingen vinden plaats op school tijdens de schooluren. In overleg met de leerkrachten wordt het behandeltijdstip bepaald. Ook kan overleg plaatsvinden tussen leraren en fysiotherapeut met goedkeuring van ouders. De hulpvraag van ouders vormt altijd het uitgangspunt voor de start van de behandeling.
De kinderfysiotherapie vindt plaatst volgens het gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling op de basisschool, zoals opgesteld door de beroepsvereniging NVFK. In het protocol wordt o.a. de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de behandeling benadrukt. Dit houdt in dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf hun kind aanmelden met een hulpvraag en dat ze vervolgens bij het onderzoek aanwezig zijn. Het afstemmen van het behandelplan en de tussen- en eindevaluaties worden ook met hen besproken. In alle andere situaties waarbij ouders bijvoorbeeld niet bij een of meerdere momenten aanwezig kunnen zijn worden de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk via een andere weg op de hoogte gehouden en betrokken bij het behandelproces. Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen is het mogelijk tijdens schoolvakanties therapie te krijgen op de hoofdlocatie van de klimboom.
Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen er aanvullende eisen aan (het starten van) de kinderfysiotherapie behandeling gesteld worden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is nodig voor de start van de behandeling.

- Integrale Vroeghulp

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Een kinderfysiotherapeut en  een logopedist van de Klimboom hebben zitting in het kernteam van Integrale Vroeghulp regio Lelystad. Kinderen die via het IVH traject opvallen in de communicatie en/ of (senso) motorische ontwikkeling kunnen op verzoek van de IVH en ouders door ons worden onderzocht.
Indien van belang zijn wij aanwezig bij de teambesprekingen over de kinderen die door de IVH worden onderzocht.

- Overige samenwerkingsrelaties

De klimboom heeft een goede samenwerkingsrelatie met de huisartsen in Lelystad. Ook vindt er geregeld overleg plaats met de consultatiebureaus. Maandelijks wordt er deelgenomen aan het overleg met collega's kinderfysiotherapie uit Lelystad en de kinderartsen uit het MCZuiderzee.

Ook is er op meerdere terreinen samenwerking met ander fysiotherapeuten in Lelystad en omgeving. Een nauwe samenwerking vindt plaats met Kerngezond in de vorm van overleg over Obesitasgroepen. Het intercollegiaal overleg kinderfysiotherapie (kinder IOF), vindt al jaren plaats op de Klimboom. Daar worden zowel vakinhoudelijk als meer zakelijke onderwerpen besproken met collegae kinderfysiotherapie uit geheel Flevoland.

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341